All posts by admin

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta. Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačnokomunikačných technológií. Čítať ďalej …

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

viac info: https://www.scitanie.sk/aktuality/elektronicke-scitanie-obyvatelov-sa-uskutocni-od-15-2-2021-do-31-3-2021-posuva-sa-len-asistovane-scitanie


Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

viac info na: www.scitanie.sk

obr-scitanie

Užitočné videá:
https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo
https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE
https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y
https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o
https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq