Úradná tabuľa

TypeNázovPopisDátum zverejneniaSize

doc
VZN 2010-01 VZN obce Olejníkov č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady23/06/2015 15:2279k

doc
VZN 2010-02 VZN č. 02/2010 o poplatkoch za pracovné úkony a konania vykonávané Obecným úradom v Olejníkove23/06/2015 15:2238k

doc
VZN 2010-03 VZN č. 03/2010 zo dňa 10.12.2010 - SADZOBNÍK CIEN23/06/2015 15:2231k

doc
VZN 2010-04 VZN č. 04/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Olejníkov23/06/2015 15:2269k

pdf
VZN 2011-01 VZN č. 1/2011 na kalendárny rok 2012 - o miestnych daniach, komunal. odpad23/06/2015 15:22162.5k

pdf
VZN 2011-02 VZN č. 2/2011 kom. odpad, drobné stavby23/06/2015 15:22156.6k

pdf
VZN 2011-03 VZN č. 3/2011 o povodňových lánoch záchranných prác23/06/2015 15:2260.7k

pdf
VZN 2011-04 VZN č. 4/2011 evidencia a vybavovanie sťažností a petícií23/06/2015 15:22374.6k

pdf
VZN 2011-05 VZN č. 5/2011 o podmienkach držania psa23/06/2015 15:22145.4k

pdf
VZN 2012-01 VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miest. poplatku za komunály odpad23/06/2015 15:22588.2k

pdf
VZN 2013-01 VZN č. 1/2013 o miestnych poplatkoch za kom. odpady pre rok 201423/06/2015 15:226.7M

pdf
VZN 2015-001 VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady05/12/2015 18:206.8M

pdf
VZN 2015-01 VZN č. 1/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Olejníkov23/06/2015 15:221017k
Download